آزمون های پیش درمانگاهی – پره انترنی دامپزشکی از سال ۹۴ به بعد (تهیه شده از وبسایت مرکز سنجش و پذیرش – آزمون دات نت):


آزمون علوم پایه دامپزشکی شهریور ۹۷

سوالات آزمون ۱۵ شهریور ۹۷ – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون ۱۵ شهریور ۹۷ – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون ۱۵ شهریور ۹۷ و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه دامپزشکی بهمن ۹۶

سوالات آزمون ۲۰ بهمن ۹۶ – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون ۲۰ بهمن ۹۶ – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون ۲۰ بهمن ۹۶ و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه دامپزشکی شهریور ۹۶

سوالات آزمون ۲۰ شهریور ۹۶ – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون ۲۰ شهریور ۹۶ – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون ۲۰ شهریور ۹۶ و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه دامپزشکی بهمن ۹۵

سوالات آزمون ۲۰ بهمن ۹۵ – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون ۲۰ بهمن ۹۵ – آزمون دات نت

تحلیل سوالات آزمون ۲۰ بهمن ۹۵ و تطبیق آن با کتاب راهنمای جامع

آزمون علوم پایه دامپزشکی شهریور ۹۵

سوالات آزمون ۲۰ شهریور ۹۵ – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون ۲۰ شهریور ۹۵ – آزمون دات نت

آزمون علوم پایه دامپزشکی بهمن ۹۴

سوالات آزمون ۱۶ بهمن ۹۴ – آزمون دات نت

پاسخنامه کلیدی آزمون ۱۶ بهمن ۹۴ – آزمون دات نت


چند نکته:

  • تمامی سوالات آزمون‌های پیش درمانگاهی از ۱۴ سال گذشته تا به حال در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی گردآوری شده و برای تمامی آن‌ها پاسخ تشریحی تدوین شده است.
  • ممکن است تعداد معدودی از پاسخ‌های کلیدی منتشر شده توسط مرکز سنجش و پذیرش صحیح نباشند که این سوالات در زمان اعتراض به ایرادات علمی مشخص شده‌اند. در کتاب راهنمای جامع همواره صحیح‌ترین پاسخ‌های ممکن برای سوالات انتخاب می‌شود و سوالات دارای ایراد به فرم صحیح تغییر پیدا کرده‌اند.
  • اگر پی‌دی‌اف حاوی سوالات آزمون قبل از سال ۹۴ را دارید بایستی به این نکته توجه کنید که این پی‌دی‌اف‌ها از تصویر برگه‌های آزمون دانشجویان تهیه شده و ممکن است گزینه‌های علامت خورده در آن‌ها صحیح نباشد. اگر خودتان پاسخ‌ها را پیدا کنید قابل اطمینان‌تر خواهد بود.