راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی؛ مناسب برای آمادگی آزمون پیش درمانگاهی و دانشجویان علوم پایه به همراه درسنامه های جامع آموزشی و نمونه سوالات کشوری

فارماکولوژی

فارماکولوژی و سم شناسی

این بخش از کتاب پوشش دهنده 3 درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که در مجموع 11 واحد درسی محسوب میشود:

 • فارماکولوژی 1
 • فارماکولوژی 2
 • سم شناسی

خرید کتاب     دانلود سوالات آزمون‌های قبل        بررسی دقیق آزمون

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

 

طبقه ­بندی آنتی­ بیوتیک ­ها بر اساس مکانیسم عمل

خطرات کلرامفنیکل برای نوزادان

کینولون­ ها – ماکرولیدها – سولفانامیدها

سولفانامیدهای رایج در دامپزشکی

مکانیسم عمل تتراسایکلین

خطرات جنتامایسین

پنی­ سیلین و استافیلوکوک ­ها

انواع آنتاگونیست: فیزیولوژیک- شیمیایی-فارماکولوژیک

داروهای آدرنرژیک

داروهای ضد آدرنرژیکی

بتابلاکرها

محل قرارگیری انواع گیرنده های آلفا 1-2 و بتا 1-2-3

موارد مصرف دوبوتامین

یوهیمبین و زایلازین

شوک ناشی از پنی ­سیلین و درمان آن

اثرات هیستامین

بررسی اثر داروهای آدرنرژیکی بر ارگان­ های مختلف بدن

برخی از سموم مهم و درمان مسمومیت با آن­ها

مسمومیت با وارفارین – هپارین – استامینوفن – اتیلن گلیکول – ارگانوفسفره – اپیوئیدها

داروهای بیهوشی و آرام­بخش

کتامین و تشنج

عوارض مصرف زایلازین در حیوانات مختلف

حداقل غلظت داروی بی‌هوش کننده در آلوئول­ ها

مکانیسم عمل لیدوکائین

داروهای مدر و مکانیسم عمل و محل اثر آن­ ها بر نفرون

فوروزماید – هیدروکلروتیازید – اپیرونولاکتون – استازولامید

فیزیولوژی

فیزیولوژی

این بخش از کتاب پوشش دهنده 2 درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که در مجموع 9 واحد درسی محسوب میشود:

 • فیزیولوژی 1
 • فیزیولوژی 2

خرید کتاب     دانلود سوالات آزمون‌های قبل        بررسی دقیق آزمون

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

سلول، غشا، عصب، عضله

بررسی ساختار سلول، سیتوپلاسم و اندامک ­ها

فیزیولوژی عصب و مراحل تحریک عصبی

بررسی تحریک عصبی در قلب

ساختار و عملکرد عضلات

مکانیسم انقباض عضلات و نکات تکمیلی

فیزیولوژی قلب

بررسی حجم پایان دیاستولی – حجم ضربه­ ای – حجم پایان سیستولی و کسر تخلیه

سیستم­ های هدایتی قلب

الکتروکاردیوگرافی و بررسی امواج

خون و گردش خون

عوامل مؤثر بر فشارخون

کاهش غلطت اکسیژن و تفاوت تأثیر بر دستگاه گردش خون

RBC ها، محل تولید و تفاوت ­های آن در حیوانات مختلف

قانون پوازی

عوامل ایجادکننده خیز

کلیه و مایعات بدن

باز جذب، جذب، انتشار، ترشح

ساخت و ترشح هورمون­ های قشر فوق کلیه

نقش آلدوسترون

ساختار دستگاه جنب مولکولی

فیلتراسیون گلومرولی

نارسایی کلیوی و آزمایش­ های کلرانس

دستگاه عصبی

طبقه­ بندی انواع درد

تقسیم ­بندی فیبرهای عصبی هادی

اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک و نوع گیرنده ­ها


کنترل اعمال حرکتی

انواع خواب

دستگاه گوارش

اسیدهای چرب فرار در شکمبه نشخوارکنندگان و خصوصیات آن­ ها

محل اصلی هضم آنزیمی در حیوانات مختلف

هورمون­ های مهم دستگاه گوارش

عوامل مؤثر بر افزایش یا کاهش ترشح هورمون­ های دستگاه گوارش

انسولین و وظایف آن

دستگاه تولیدمثل

طول دوره استروس در حیوانات مختلف

طول دوره حاملگی در حیوانات مختلف

انواع هورمون­ های جنسی در نر و ماده

اعمال فیزیولوژیک استروژن، پروژسترون، آندروژن

تخمک­ گذاری و شرایط وقوع آن

اعمال غدد ضمیمه جنسی در جنس نر

هورمون­ ها

جدول جامع هورمون­ ها و اعمال اصلی آن­ ها (ترجمه روان از جدول فیزیولوژی گایتون)

ساختار پانکراس و هورمون­ های تولیدی

گلوکاگون و اعمال آن

دستگاه تنفس:

بررسی عملکرد نوموسیت تیپ 1 و 2

مسیر جریان هوا در پستانداران

مسیر جریان هوا در پرندگان

حجم­ ها و ظرفیت­ های ریوی

نحوه انتقال گازها در خون

اسیدوز تنفسی و متابولیکی

آلکالوز تنفسی و متابولیکی

بافت شناسی

بافت شناسی

این بخش از کتاب پوشش دهنده 2 درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که در مجموع 6 واحد درسی محسوب میشود:

 • بافت شناسی 1
 • بافت شناسی 2

خرید کتاب     دانلود سوالات آزمون‌های قبل        بررسی دقیق آزمون

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

ارگانل­ های داخل سلولی و وظایف آن­ ها

اجزای اسکلت سلولی و توضیحات

بازال لامینا

انواع اتصالات سلولی

بافت شناسی دستگاه تنفس طیور

مژه ­ها

اجزای ماتریکس بافت همبندی

انواع بافت همبند حقیقی و توضیحات

انواع کلاژن

دیسک ­های بین مهره ­ای

سلول­ های بافت همبندی و توضیحات

محل استقرار انواع ماکروفاژها و اسامی آن­ها

انواع بافت غضروف

ساختمان سیستم هاورس

استئوکلاست و وظایف آن

اشکال غیرطبیعی اریتروسیت­ ها و انواع آنمی

ساختمان پلاکت

انواع گرانول ­های پلاکت

انواع لوکوسیت و توضیحات

چند اصلاح در ارتباط با سلول­ های عضلانی

تریاد – دیاد

بخش­های مختلف نورون و توضیحات

مرور خلاصه سلول ­های نوروگلی و نکات تکمیلی

میلین سازی

انواع آستروسیت

بافت شناسی اندام ­های اصلی دستگاه اعصاب مرکزی

نخاع – مخچه – مخ

جدول مقایسه­ ای بررسی انواع عروق و لایه­ های آن


انواع مویرگ و توضیحات آن

انواع شبکه مویرگی

بافت‌شناسی تیموس

تیموس در طیور

ساختمان پوست و توضیحات آن

لایه ­های اپیدرمی و توضیحات آن

انواع تخلیه مواد ترشحی از سلول ­های مترشحه

اشکال غدد برون­ریز

بافت شناسی دندان

بافت شناسی زبان

بافت شناسی معده نشخوارکنندگان

انواع غدد معدی

غدد زیر مخاط

سلول­ های اپیتلیوم روده کوچک

بافت‌شناسی کبد

سلول­ های اصلی و غیر اصلی پانکراس

لوزالمعده طیور

انواع برونشیول و توضیحات

انواع نوموسیت

اجزا و لایه ­های سد خونی – هوایی

بافت شناسی ناحیه بویایی

اجزای دستگاه جنب گلومرولی

بافت‌شناسی تخمدان

فولیکول­ های تخمدانی

بافت شناسی رحم

سلول­ های اپیتلیوم لوله منی ساز

بررسی انواع تقسیم و عدد کروموزومی در سلول­ های جنسی

بیوشیمی

 بیوشیمی

این بخش از کتاب پوشش دهنده 2 درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که در مجموع 6 واحد درسی محسوب میشود:

 • بیوشیمی 1
 • بیوشیمی 2

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

جدول جامع قندها و بررسی آن‌ها

ستوز و آلدوزها

ایزومرهای فضایی و مثال‌هایی از آن

اپی‌مرهای گلوکز

فعالیت نوری قندها

شناسایی کربن متقارن و نامتقارن

پیوند گلیکوزیدی

قندهای احیا کننده

واکنش‌های اختصاصی قندها

یادآوری فرایندهای اکسیداسیون – احیا

محصول احیا در انواع مونوساکارید

خصوصیات لیپیدها

گروه‌های اصلی فسفولیپید

سرامید، اسفنگومیلین، سربروزید، گانگلیوزید

نشخوارکنندگان و اسید استیک، پروپیونیک و بوتیریک

سنتز گلیسریدها

خصوصیات لیپوپروتئین‌های عمده پلاسما

شیلومیکرون‌ها، VLDL – IDL – LDL – HDL

اسیدآمینه‌های ضروری، نیمه ضروری و غیرضروری

فعالیت نوری اسیدآمینه‌ها

اسیدآمینه‌های گلوکوژنیک و کتوژنیک و هردو

اسیدآمینه‌های گوگرددار

اسیدآمینه‌های دارای ساختار حلقوی

pH ایزوالکتریک اسیدهای آمینه

مسائل مرتبط با Pi و راه حل تستی

بررسی ساختمان پروتئین‌ها

دناتوره شدن پروتئین‌ها

مهمترین عوامل مؤثر در دگرگونی ساختمان پروتئین‌ها

ساختار بتا شیت و آلفا هلیکس

محاسبه سرعت اولیه واکنش‌های آنزیمی

بیماری فاویسم

هورمون‌های آمینی


مروری بر فرآیند تولید هورمون‌های تیروئیدی

هورمون‌های استروئیدی

هورمون‌های لیپیدی

نوکلئوزیدها

قانون چارگ، بازهای آلی پورینی و پیریمیدینی

مولکول DNA خطی و حلقوی

آنزیم‌های پلیمراز 1-2-3

کدون‌های آغازگر و خاتمه

نکاتی از ویتامین‌ها

جدول یادآوری ویتامین‌ها

شبه ویتامین‌ها

مهمترین ایزومرهای ویتامین A

ویتامین B2 و ساختار کوآنزیم

فرآیند فعال شدن ویتامین D

نکاتی از چرخه گلیکولیز

فسفریلاسیون در سطح سوبسترا و اکسیداتیو

بررسی مسیر گلیکولیز در 10 مرحله

چرخه اسید لاکتات یا کوری

تنفس هوازی

چرخه اسید سیتریک

زنجیره انتقال الکترون

اکسایش گلوکز هوازی و بی‌هوازی

اوبی کینون

بتا- اکسیداسیون اسیدهای چرب و مرور نکات مهم

کارنیتین

کتوز تحت بالینی

گلیکوژنز، گلیکوژنولیز، گلوکونئوژنز، پنتوز فسفات

چرخه اوره

سرنوشت آمونیاک در عضلات اسکلتی

بررسی ساختار مولکول اوره

بیوسنتز کرآتین

آناتومی

آناتومی (کالبدشناسی) و جنین شناسی دامپزشکی

این بخش از کتاب پوشش دهنده 4 درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که در مجموع 13 واحد درسی محسوب میشود:

 • کالبدشناسی پایه
 • کالبدشناسی مقایسه‌ای 1
 • کالبدشناسی مقایسه‌ای 2
 • جنین شناسی

خرید کتاب     دانلود سوالات آزمون‌های قبل        بررسی دقیق آزمون

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

آشنایی با اصطلاحات رایج

سیستم اعصاب مرکزی و نواحی پنج‌گانه مغز

استخوان­ های اندام سینه ­ای

جدول آناتومی مقایسه ­ای مچ دست در حیوانات

جدول آناتومی مقایسه­ ای قلم دست در حیوانات

نکات تکمیلی – بررسی تفاوت ­های ساختاری استخوان های اندام سینه‌ای در حیوانات مختلف

ماهیچه ­های اندام سینه­ ای و نکات تکمیلی

عصب­دهی به ماهیچه ­های اندام سینه ­ای

جدول بررسی صدمه به اعصاب ماهیچه­ های اندام سینه ­ای و تأثیر آن بر حرکت

عروق اندام سینه ­ای

استخوان­ های اندام لگنی

جدول آناتومی مقایسه­ ای مچ پا در حیوانات

جدول آناتومی مقایسه ­ای قلم پا در حیوانات

نکات تکمیلی – بررسی تفاوت­ های ساختاری استخوان‌های اندام لگنی در حیوانات مختلف

ماهیچه ­های اندام لگنی و نکات تکمیلی

عصب­دهی به ماهیچه ­های اندام لگنی

جدول بررسی صدمه به اعصاب ماهیچه­ های اندام لگنی و تأثیر آن بر حرکت

عروق اندام لگنی

جمجمه و نکات مقایسه ­ای و تکمیلی

ستون مهره

جداول مقایسه و بررسی مهر­های اطلس، آکسیس، مهره نمونه، مهره 6 و 7

ماهیچه ­های ناحیه سر

اعصاب ناحیه سر


عروق ناحیه سر

ماهیچه­ های گردنی و نکات تکمیلی

مفصل شناسی

بررسی کره چشم و ماهیچه­ های چشم

جدول آناتومی مقایسه ­ای سم در حیوانات

زبان و غدد بزاقی

دندان ­ها

آناتومی مقایس ه­ای غضروف­ های حنجره

جدول آناتومی مقایسه­ ای ریه در حیوانات

ماهیچه­ه ای تنفسی

قلب

عقده­ های لنفاوی

معده

بخش­های معده تکسمیان

بخش­های معده نشخوارکنندگان

روده

جدول آناتومی مقایسه ­ای پانکراس در حیوانات

جدول آناتومی مقایسه ­ای کبد در حیوانات مختلف

کیسه صفرا

کلیه و مجاری ادراری

دستگاه تناسلی نر

جدول آناتومی مقایسه­ ای غدد ضمیمه جنسی نر

دستگاه تناسلی ماده

آناتومی مقایسه ­ای جفت در حیوانات

تخمدان

جدول بررسی نواحی اویداکت در پرندگان