فیزیولوژی

این بخش از کتاب پوشش دهنده 2 درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که در مجموع 9 واحد درسی محسوب میشود:

  • فیزیولوژی 1
  • فیزیولوژی 2

خرید کتاب     دانلود سوالات آزمون‌های قبل        بررسی دقیق آزمون

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

سلول، غشا، عصب، عضله

بررسی ساختار سلول، سیتوپلاسم و اندامک ­ها

فیزیولوژی عصب و مراحل تحریک عصبی

بررسی تحریک عصبی در قلب

ساختار و عملکرد عضلات

مکانیسم انقباض عضلات و نکات تکمیلی

فیزیولوژی قلب

بررسی حجم پایان دیاستولی – حجم ضربه­ ای – حجم پایان سیستولی و کسر تخلیه

سیستم­ های هدایتی قلب

الکتروکاردیوگرافی و بررسی امواج

خون و گردش خون

عوامل مؤثر بر فشارخون

کاهش غلطت اکسیژن و تفاوت تأثیر بر دستگاه گردش خون

RBC ها، محل تولید و تفاوت ­های آن در حیوانات مختلف

قانون پوازی

عوامل ایجادکننده خیز

کلیه و مایعات بدن

باز جذب، جذب، انتشار، ترشح

ساخت و ترشح هورمون­ های قشر فوق کلیه

نقش آلدوسترون

ساختار دستگاه جنب مولکولی

فیلتراسیون گلومرولی

نارسایی کلیوی و آزمایش­ های کلرانس

دستگاه عصبی

طبقه­ بندی انواع درد

تقسیم ­بندی فیبرهای عصبی هادی

اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک و نوع گیرنده ­ها

کنترل اعمال حرکتی

انواع خواب

دستگاه گوارش

اسیدهای چرب فرار در شکمبه نشخوارکنندگان و خصوصیات آن­ ها

محل اصلی هضم آنزیمی در حیوانات مختلف

هورمون­ های مهم دستگاه گوارش

عوامل مؤثر بر افزایش یا کاهش ترشح هورمون­ های دستگاه گوارش

انسولین و وظایف آن

دستگاه تولیدمثل

طول دوره استروس در حیوانات مختلف

طول دوره حاملگی در حیوانات مختلف

انواع هورمون­ های جنسی در نر و ماده

اعمال فیزیولوژیک استروژن، پروژسترون، آندروژن

تخمک­ گذاری و شرایط وقوع آن

اعمال غدد ضمیمه جنسی در جنس نر

هورمون­ ها

جدول جامع هورمون­ ها و اعمال اصلی آن­ ها (ترجمه روان از جدول فیزیولوژی گایتون)

ساختار پانکراس و هورمون­ های تولیدی

گلوکاگون و اعمال آن

دستگاه تنفس:

بررسی عملکرد نوموسیت تیپ 1 و 2

مسیر جریان هوا در پستانداران

مسیر جریان هوا در پرندگان

حجم­ ها و ظرفیت­ های ریوی

نحوه انتقال گازها در خون

اسیدوز تنفسی و متابولیکی

آلکالوز تنفسی و متابولیکی