راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی؛ مناسب برای آمادگی آزمون پیش درمانگاهی و دانشجویان علوم پایه به همراه درسنامه های جامع آموزشی و نمونه سوالات کشوری

نکات تستی آزمون بهمن ۹۶ در یک نگاه

ادامه مطلب …

دانلود آزمون پیش درمانگاهی دامپزشکی بهمن ۹۶ و تطبیق سوالات

ادامه مطلب …

پاسخ آزمون پره انترنی شهریور ۹۶ با کتاب راهنمای جامع علوم پایه چاپ اول

ادامه مطلب …

فیزیک پزشکی

فیزیک پزشکی

این بخش از کتاب پوشش دهنده ۱ درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که ۱ واحد درسی محسوب میشود:

  • فیزیک پزشکی

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

ایزوتوپ – ایزومر – ایزوبار – ایزوتون

اشعه یونیزه کننده

بررسی طول موج پرتوها

رابطه طول موج با فرکانس و انرژی آن­ ها

طیف پیوسته اشعه ایکس

طیف گسسته اشعه ایکس

پدیده ترمزی

تیوپ مولد اشعه ایکس

انواع بافت و نحوه‌ی نمایش در فیلم رادیولوژی

سی تی اسکن و توضیحات آن

فرم­ های مختلف اولتراسونوگرافی

کاربردهای درمانی فراصوت

اثرهای گرمایی و غیر گرمایی امواج فراصوت

انواع برهم­ کنش بین فراصوت و بافت

ام آر آی و توضیحات آن

آستیگماتیسم – نزدیک بینی و دوربینی و روش­ های اصلاح آن

کاتاراکت و عوارض آن

پنج حالت اصلی برخورد یک فوتون اشعه ایکس با ماده

تابش فرابنفش و کاربرد آن

اثر پرتوهای یونیزه کننده بر دی ان ای

آمار حیاتی

آمار حیاتی

این بخش از کتاب پوشش دهنده ۱ درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که ۲ واحد درسی محسوب میشود:

  • آمار حیاتی

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

تعریف علم آمار – روش میدانی و تجربی

نما – میانه

میانگین – دامنه

واریانس – انحراف از معیار

تغییر در داده ­های آماری و نوع تغییر در میانگین

تغییر در داده­ های آماری و نوع تغییر در واریانس و انحراف معیار

ضریب تغییرات

ضریب همبستگی

انواع متغیر (کمی و کیفی)

انواع چارت آماری

تفاوت بین نمونه برداری و سرشماری

توزیع نرمال

عدد Z

درسنامه جامع فرض آماری – فرض تحقیقاتی و P Value

انواع آزمون ­های آماری

تی مستقل – تی زوج

آنالیز واریانس یک‌طرفه

ضریب همبستگی پیرسون

ضریب همبستگی اسپیرمن

مربع کای

آنالیز واریانس دوطرفه

ضریب همبستگی چندگانه

انواع آزمون T-student

احتمال رخداد یک پیشامد

فاکتور­های مؤثر پیشرفت ژنتیکی و فرمول آن