بیوشیمی

این بخش از کتاب پوشش دهنده 2 درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که در مجموع 6 واحد درسی محسوب میشود:

  • بیوشیمی 1
  • بیوشیمی 2

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

جدول جامع قندها و بررسی آن‌ها

ستوز و آلدوزها

ایزومرهای فضایی و مثال‌هایی از آن

اپی‌مرهای گلوکز

فعالیت نوری قندها

شناسایی کربن متقارن و نامتقارن

پیوند گلیکوزیدی

قندهای احیا کننده

واکنش‌های اختصاصی قندها

یادآوری فرایندهای اکسیداسیون – احیا

محصول احیا در انواع مونوساکارید

خصوصیات لیپیدها

گروه‌های اصلی فسفولیپید

سرامید، اسفنگومیلین، سربروزید، گانگلیوزید

نشخوارکنندگان و اسید استیک، پروپیونیک و بوتیریک

سنتز گلیسریدها

خصوصیات لیپوپروتئین‌های عمده پلاسما

شیلومیکرون‌ها، VLDL – IDL – LDL – HDL

اسیدآمینه‌های ضروری، نیمه ضروری و غیرضروری

فعالیت نوری اسیدآمینه‌ها

اسیدآمینه‌های گلوکوژنیک و کتوژنیک و هردو

اسیدآمینه‌های گوگرددار

اسیدآمینه‌های دارای ساختار حلقوی

pH ایزوالکتریک اسیدهای آمینه

مسائل مرتبط با Pi و راه حل تستی

بررسی ساختمان پروتئین‌ها

دناتوره شدن پروتئین‌ها

مهمترین عوامل مؤثر در دگرگونی ساختمان پروتئین‌ها

ساختار بتا شیت و آلفا هلیکس

محاسبه سرعت اولیه واکنش‌های آنزیمی

بیماری فاویسم

هورمون‌های آمینی

مروری بر فرآیند تولید هورمون‌های تیروئیدی

هورمون‌های استروئیدی

هورمون‌های لیپیدی

نوکلئوزیدها

قانون چارگ، بازهای آلی پورینی و پیریمیدینی

مولکول DNA خطی و حلقوی

آنزیم‌های پلیمراز 1-2-3

کدون‌های آغازگر و خاتمه

نکاتی از ویتامین‌ها

جدول یادآوری ویتامین‌ها

شبه ویتامین‌ها

مهمترین ایزومرهای ویتامین A

ویتامین B2 و ساختار کوآنزیم

فرآیند فعال شدن ویتامین D

نکاتی از چرخه گلیکولیز

فسفریلاسیون در سطح سوبسترا و اکسیداتیو

بررسی مسیر گلیکولیز در 10 مرحله

چرخه اسید لاکتات یا کوری

تنفس هوازی

چرخه اسید سیتریک

زنجیره انتقال الکترون

اکسایش گلوکز هوازی و بی‌هوازی

اوبی کینون

بتا- اکسیداسیون اسیدهای چرب و مرور نکات مهم

کارنیتین

کتوز تحت بالینی

گلیکوژنز، گلیکوژنولیز، گلوکونئوژنز، پنتوز فسفات

چرخه اوره

سرنوشت آمونیاک در عضلات اسکلتی

بررسی ساختار مولکول اوره

بیوسنتز کرآتین