هوای همدیگه رو داشته باشیم...

آثار مطلوب و موردپسند مخاطب، پس از صرف مدت‌ها تلاش، زحمت و هزینه فراوان تهیه شده‌اند.
تکثیر غیرقانونی، به دلیل عدم رضایت پدیدآورندگان و وارد شدن زیان به آثار، عملی غیرشرعی و تضییع حق‌الناس محسوب شده که درنهایت باعث جلوگیری از پیشرفت و نابود شدن آثار می‌شود.
با حمایت از تولیدات باکیفیت و پدیدآورندگان آن‌ها، در وقوع این اتفاق سهیم نباشیم.

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان:

ماده ٢٣- هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او یا عامداً به شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ٢٧- شاکی خصوصی می تواند از دادگاه صادر کننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم دریکی از روزنامه ها به انتخاب وهزینه او آگهی شود.
ماده ٢٨- هرگاه تخلف ازاین قانون شخص حقوقی باشد علاوه برتعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی ازتصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ما به التفاوت ازاموال مرتکب جرم جبران می شود.
ماده ٢٩- مراجع قضایی می توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر وپخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.
ماده ٣- حقوق پدید آورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حقوق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست.
ماده ٤- حقوق معنوی پدید آورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.
همکاری شما جهت گزارش موارد تخلف:
پس از ارسال گزارش، موارد ذکر شده با کمک دانشجویان همکار با ما در آن واحد دانشگاهی بررسی می‌شود. اگر موضوع تایید شود جهت رسیدگی اقدام خواهد شد.
انتشارات با افرادی که تمایل داشته باشند در این مورد همکاری کرده و لیست استشهادنامه را امضا کنند، “باتوجه به نوع همکاری و ارزش آن” اقدام متقابل انجام خواهد داد تا از مسئولیت‌پذیری آنان قدردانی کند. همچنین اسمی از این دوستان منتشر نخواهد شد و در نزد وکیل محفوظ است.

گزارش تخلفات در فضای مجازی:

وبسایت ها و کانال های گزارش شده، بررسی می‌گردند و با جمع آوری اطلاعات بدست آمده نسبت به رسیدگی اقدام خواهد شد.
این دسته از کانال ها و وبسایت ها معمولاً محصولات غیرقانونی فراوانی را عرضه می‌کنند که هیچگونه اجازه ای از تولیدکنندگان آثار نگرفته‌اند. جهت تسریع رسیدگی مراجع قانونی به این موارد، گزارش تخلف عرضه آثار سایرین نیز به تولیدکنندگان اصلی آن آثار ارسال خواهد شد.
به طور کلی اگر شبکه اجتماعی (تلگرام، اینستاگرام و…) یا وبسایتی خلاف قانون عمل می‌کند، شما خودتان به شخصه نیز می‌توانید از طریق لینک‌های زیر، مراتب تخلف را به پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات گزارش کنید. اگر تعداد گزارشات ثبت شده از یک وبسایت یا شبکه اجتماعی مشخص در سامانه پلیس تولید و تبادل اطلاعات بیش از 3 مورد باشد، سرعت رسیدگی بسیار بیشتر خواهد بود.