انگل شناسی و بیماری ها

این بخش از کتاب پوشش دهنده 4 درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که در مجموع 9 واحد درسی محسوب میشود:

  • انگل شناسی و بیماری ها 1 – کرم های گرد
  • انگل شناسی و بیماری ها 2 – کرم های پهن
  • انگل شناسی و بیماری ها 3  تک یاخته ها
  • انگل شناسی و بیماری ها 4  بندپایان

خرید کتاب     دانلود سوالات آزمون‌های قبل        بررسی دقیق آزمون

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

نکات مهم درباره تریکوموناس

نکات مهم درباره پسوروپتس

نکات مهم درباره هیستوموناس

ستاریا دیجیتاتا و نماتودیازیس مغزی- نخاعی

کیست هیداتیک و اکینوکوکوس گرانولوزوس

سیرتکاملی اکینوکوکوس

سیرتکاملی فاسیولا

انواع فرم بیماری فاسیولوزیس و توضیحات آن

جدول جامع انواع کم­ خونی

نکات مهم درباره ایمریا و کوکسیدیوز

سیرتکاملی کوکسیدیوز در دستگاه گوارشی گاو

نکات مهم درباره استرتاژیا

نکات مهم درباره دیکروسلیوم

سیرتکاملی دیکروسلیوم دندریتیکوم

نکات مهم درباره تنیا هیداتیژنا و ساژیناتا

نکات مهم درباره شیستوزوما

تگومنت، تعریف و ساختار آن

انواع دگردیسی

جدول بررسی گونه­ های مختلف انگل­ های خارجی و نوع دگردیسی آن­ ها

سالک شهری (لیشمانیوز پوستی)

سالک روستایی (لیشمانیوز پوستی)

لیشمانیوز احشایی

اسپیروسرکا لوپی

نکات مهم درباره کنمیدوکوپتس

نکات مهم درباره درمانیسوس گالینه

نکات مهم درباره پارامفیستوموم

جدول جامع انواع میاز و نکات مهم آن­ ها

اسهال سبز

سارکوسیستیس و بیماری دالمنی

نکات مهم درباره استیلزیا

خارش کوئینزلند (خارش شیرین)

تخم، نوزاد نماتود، اسپیکول و نکات آن­ ها

شناسایی انگل­ ها از روی تخم

انواع زایش در انگل­ های مختلف

فرم بالغ سستودها و مرحله نوزادی آن­ ها

مراحل نوزادی ترماتودها

نکات مهم درباره استرونژیلوس

نکات مهم درباره ژیاردیا

نکات مهم درباره توکسوپلاسموز

نکات مهم درباره تیلریا

نکات مهم درباره بابزیوز

نکات مهم درباره استرونژیلوئیدس

انگل­های مرتبط با دستگاه تنفس

نکات مهم درباره هابرونما

تریپانوزوما و بیماری دورین

محل زندگی نماتودها

سندروم هالوزون

نکات مهم درباره گونژیلونما

انواع تولیدمثل در تک­ یاخته ­ها

نکات مهم درباره تلازیا

انواع روابط زندگی بین موجودات

نکات مهم درباره بالانتیدیوم

نماتودهای طیور

نکات مهم درباره دیپلوستوموم

فرآیند پوست‌اندازی در بندپایان

نکات مهم درباره کنه و جرب

نام ­های رایج برای انواع جرب

آزمایش­ ها در تشخیص بیماری ­های انگلی

بیماری ­زا ترین و شایع­ ترین­ ها

نکات مهم درباره شپش­ ها و ساس­ ها

تریپانوزوما و بیماری سورا

جدول جامع انگل­ ها، میزبان و محل ایجاد ضایعه­ ی آن­ ها