آمار حیاتی

این بخش از کتاب پوشش دهنده 1 درس از دروس علوم پایه دامپزشکی است که 2 واحد درسی محسوب میشود:

  • آمار حیاتی

خرید کتاب     دانلود سوالات آزمون‌های قبل        بررسی دقیق آزمون

برخی از نکات و درسنامه‌های بررسی شده در کتاب راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی:

تعریف علم آمار – روش میدانی و تجربی

نما – میانه

میانگین – دامنه

واریانس – انحراف از معیار

تغییر در داده ­های آماری و نوع تغییر در میانگین

تغییر در داده­ های آماری و نوع تغییر در واریانس و انحراف معیار

ضریب تغییرات

ضریب همبستگی

انواع متغیر (کمی و کیفی)

انواع چارت آماری

تفاوت بین نمونه برداری و سرشماری

توزیع نرمال

عدد Z

درسنامه جامع فرض آماری – فرض تحقیقاتی و P Value

انواع آزمون ­های آماری

تی مستقل – تی زوج

آنالیز واریانس یک‌طرفه

ضریب همبستگی پیرسون

ضریب همبستگی اسپیرمن

مربع کای

آنالیز واریانس دوطرفه

ضریب همبستگی چندگانه

انواع آزمون T-student

احتمال رخداد یک پیشامد

فاکتور­های مؤثر پیشرفت ژنتیکی و فرمول آن