در جدول زیر تعداد سوالاتی که به صورت معمول از هر درس در آزمون‌های پیش درمانگاهی دانشگاه آزاد طرح می‌شود را مشاهده می‌کنید.

 • تعداد سوالات دقیقا به اندازه تعداد واحدهای هر درس است.
 • کالبدشناسی پایه = ۲
 • کالبدشناسی مقایسه ای ۱ = ۵
 • کالبدشناسی مقایسه ای ۲ = ۵
 • جنین شناسی = ۱
 • بافت شناسی مقایسه ای ۱ = ۳
 • بافت شناسی مقایسه ای ۲ = ۳
 • ویروس شناسی و بیماری ها = ۴
 • باکتری شناسی عمومی = ۳
 • باکتری شناسی اختصاصی و بیماری ها = ۴
 • ایمنی شناسی = ۳
 • انگل شناسی و بیماری ها ۱ = ۳
 • انگل شناسی و بیماری ها ۲ = ۲
 • انگل شناسی و بیماری ها ۳ = ۲
 • انگل شناسی و بیماری ها ۴ = ۲
 • جانور شناسی عمومی = ۳
 • فارماکولوژی ۱ = ۴
 • فارماکولوژی ۲ = ۳
 • بیوشیمی ۱ = ۲
 • بیوشیمی ۲ = ۴
 • زبان تخصصی = ۲
 • فیزیولوژی ۱ = ۴
 • فیزیولوژی ۲ = ۵
 • قارچ شناسی و بیماری های قارچی = ۲
 • ژنتیک حیوانی = ۲
 • آسیب شناسی عمومی = ۴
 • آسیب شناسی اختصاصی = ۴
 • بهداشت و پرورش دام = ۴
 • تغذیه دام = ۴
 • تغذیه اختصاصی دام = ۱
 • بهداشت و صنایع شیر = ۲
 • کنترل کیفی مواد غذایی = ۴
 • صنایع مواد غذایی با منشا دامی = ۲
 • بهداشت و پرورش طیور = ۳
 • تغذیه اختصاصی طیور = ۱
 • تکثیر و بهداشت ماهی = ۲
 • ماهی شناسی = ۲
 • فیزیک پزشکی = ۲