در جدول زیر تعداد سوالاتی که به صورت معمول از هر درس در آزمون‌های پیش درمانگاهی دانشگاه آزاد طرح می‌شود را مشاهده می‌کنید.

 • تعداد سوالات دقیقا به اندازه تعداد واحدهای هر درس است.
 • نام درس
 • کالبدشناسی پایه
 • کالبدشناسی مقایسه ای ۱
 • کالبدشناسی مقایسه ای ۲
 • جنین شناسی
 • بافت شناسی مقایسه ای ۱
 • بافت شناسی مقایسه ای ۲
 • ویروس شناسی و بیماری ها
 • باکتری شناسی عمومی
 • باکتری شناسی اختصاصی و بیماری ها
 • ایمنی شناسی
 • انگل شناسی و بیماری ها ۱
 • انگل شناسی و بیماری ها ۲
 • انگل شناسی و بیماری ها ۳
 • انگل شناسی و بیماری ها ۴
 • جانور شناسی عمومی
 • فارماکولوژی ۱
 • فارماکولوژی ۲
 • بیوشیمی ۱
 • بیوشیمی ۲
 • زبان تخصصی
 • فیزیولوژی ۱
 • فیزیولوژی ۲
 • قارچ شناسی و بیماری های قارچی
 • ژنتیک حیوانی
 • آسیب شناسی عمومی
 • آسیب شناسی اختصاصی
 • بهداشت و پرورش دام
 • تغذیه دام
 • تغذیه اختصاصی دام
 • بهداشت و صنایع شیر
 • کنترل کیفی مواد غذایی
 • صنایع مواد غذایی با منشا دامی
 • بهداشت و پرورش طیور
 • تغذیه اختصاصی طیور
 • تکثیر و بهداشت ماهی
 • ماهی شناسی
 • فیزیک پزشکی
 • تعداد سوال
 • 2
 • 5
 • 5
 • 1
 • 3
 • 3
 • 4
 • 3
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 3
 • 4
 • 3
 • 2
 • 4
 • 2
 • 4
 • 5
 • 2
 • 2
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 1
 • 2
 • 4
 • 2
 • 3
 • 1
 • 2
 • 2
 • 2